คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี

  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  09 7996 5338
  ตำแหน่ง: 
  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  08 9623 5425
  ตำแหน่ง: 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  08 1965 4705
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  08 1545 5755
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  09 3392 5662
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  08 2859 1111
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  0977675555
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  06 5639 3565
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  06 5639 3565
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  0977675555
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  08 2859 1111
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  09 3392 5662
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  08 1545 5755
  ตำแหน่ง: 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  08 1965 4705
  ตำแหน่ง: 
  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  08 9623 5425
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  09 7996 5338