โปรดเกล้าฯไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก ๓๐ วัน ถวายอาลัยสมเด็จพระสังฆราช

       


 

สำนักพระราชวัง ออกประกาศ เรื่อง ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศว่า

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) สิ้นพระชนม์ เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดี เวลา 19.30 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วยความเศร้าสลดพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก จาก ๑๕ วัน เป็น ๓๐ วัน

นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง เสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

และโปรดเกล้าฯให้ประดิษฐานพระศพไว้ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร และถวายพระเกียรติยศตามราชประเพณีทุกประการ

จำนวนผู้เข้าชม: 1,201