แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)

 


ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การจราจรและขนส่งแนวทางการพัฒนา

1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุน
1.2 พัฒนาระบบโครงข่ายถนนและการขนส่ง
1.3 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดการระบบควบคุมการจราจร
1.4 ขยายเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะ  พัฒนาสถานีขนส่งและจุดเปลี่ยนถ่ายพาหนะ
1.5 ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมพื้นที่
1.6 เสริมสร้างวินัยจราจรแก่พลเมือง
1.7 พัฒนาเส้นทางสำหรับการเดินเท้าและการใช้จักรยาน
1.8 จัดระเบียบการใช้เส้นทาง การจอดรถ เพื่อให้มีการใช้ถนนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
1.9 จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง
1.10 ศึกษาความเหมาะสมของระบบขนส่งสาธารณะ
1.11 พัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน
1.12 พัฒนาระบบขนส่งเครือข่ายคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน 

 


ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผังเมือง และการใช้ที่ดิน  


แนวทางการพัฒนา

2.1  เพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะและสถานีโล่งกว้าง (open space)
2.2  พัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์คูคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ
2.3  ลดการบุกรุกคูคลองด้วยหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.4  ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
2.5  เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
2.6  จัดหาพื้นที่รับน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง
2.7  เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย  และการรวบรวมน้ำเสีย
2.8  เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
2.9  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย
2.10 ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
2.11 ลดมลพิษทางอากาศ  ฝุ่นละออง  เสียงและความสั่นสะเทือน
2.12 สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2.13 ควบคุมสุขาภิบาลของสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม
2.14 วางแผนและจัดทำผังเมืองรวม  เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาเมือง
2.15 กำหนดมาตรการทางผังเมืองเพื่อควบคุมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
2.16 อนุรักษ์และฟื้นฟูย่านอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
2.17 จัดทำผังปรับปรุงพื้นที่ชุมชนแออัด
2.18 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง
2.19 อนุรักษ์และพัฒนาสภาพภูมิทัศน์เมือง
2.20 กำหนดมาตรการทางผังเมืองเพื่อการควบคุมจัดระเบียบและการบังคับใช้ผังเมืองรวม
2.21 พัฒนาระบบสารสนเทศทางผังเมือง

 


ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอยู่ดีมีสุข


แนวทางการพัฒนา

3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพของชุมชนในระบบเครือข่ายการบริการสุขภาพ
3.2  พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรค
3.3  พัฒนาการให้บริการสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุขและศูนย์สุขภาพชุมชน
3.4  สร้างสุขภาวะของสถานประกอบการและร้านอาหาร
3.5  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.6  รณรงค์เพื่อลดอัตราการดื่มสุราและสูบบุหรี่
3.7  ส่งเสริมหลักประกันด้านสุขภาพ
3.8  ป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
3.9  ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค
3.10 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3.11 ส่งเสริมระบบสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
3.12 เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง
3.13 ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างสุขภาพกาย  และสุขภาพจิต
3.14 ป้องกันและช่วยเหลือเด็ก  ผู้หญิงและผู้ด้อยโอกาส  จากปัญหาความรุนแรงทั้งในบ้านและนอกบ้าน

 


ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้


แนวทางการพัฒนา
4.1  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการจ้างงานในท้องถิ่น
4.2  ส่งเสริมการลงทุนทางธุรกิจการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
4.3  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
4.4  ส่งเสริมการตลาดและแหล่งทุน
4.5  จัดให้มีการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ การจัดการและการตลาดให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งในระบบ โรงเรียน นอกระบบโรงเรียน  ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ตามสื่อประเภทต่างๆ
4.6 จัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มสนใจ สมาคม ชมรมอาชีพต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ในการประกอบอาชีพ
4.7 จัดให้มีการระดมทุน  เพื่อการพัฒนาอาชีพ  ส่งเสริมการผลิต การจำหน่ายสินค้า
4.8 ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและช่วยเหลือด้านการตลาด  สินค้า  แรงงาน  บริการ 

 


ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬา และนันทนาการ


แนวทางการพัฒนา

5.1  จัดให้มีการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การอาชีวศึกษา  การฝึกอบรมวิชาชีพให้ได้ตามมาตรฐานชาติเหมาะสม  และสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น 

5.2  จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยให้มีการเทียบโอนผลการเรียนตามที่กฎหมายกำหนด

5.3  ส่งเสริม สนับสนุน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม อื่น ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู ให้การศึกษาแก่บุตร บุคคลที่ อยู่ในความรับผิดชอบดูแล และสามารถจัดการศึกษาขั้นปฐมวัย  และขั้นพื้นฐานได้ตามที่ต้องการและความเหมาะสม 

5.4  จัดการ ศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างการพิการ  หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้  หรือไม่มีผู้ดูแลหรือผู้ด้อยโอกาส  มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ

5.5  จัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษด้วยรูปแบบที่เหมาะสม  โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น  

5.6  จัดการศึกษาปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  โรงเรียนหรือศูนย์การเรียน

5.7  จัดทำเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา  เพื่อกำหนดเป้าหมาย  คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ

5.8  จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพ  และมาตรฐานที่กำหนด

5.9  มีการเตรียมความพร้อมในการรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาจากรัฐและดำเนินการ จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ  มาตรฐานตามศักยภาพ  ความพร้อมและความต้องการของท้องถิ่น

5.10 ให้มีคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของเทศบาล มีหน้าที่ให้ ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

5.11 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อทำหน้าที่กำกับและส่งเสริม  สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา

5.12 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีอิสระในการดำเนินการบริหารและจัดการศึกษา

5.13 ส่งเสริม  พัฒนาครู  คณาจารย์  บุคลากรทางการศึกษาและหรือมีการจัดตั้งกองทุน  เพื่อส่งเสริมงานที่ริเริ่มสร้างสรรค์  และหรือผลงานดีเด่น  และเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติ

5.14 ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยนำประสบการณ์  ความรอบรู้  ความชำนาญ  และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการ ศึกษา  และยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

5.15 ให้สถานศึกษากำหนดรายละเอียด  สาระของหลักสูตรแกนกลาง  และสาระของหลักสูตรท้องถิ่นให้มีความต่อเนื่องหลากหลาย  ซึ่งจะต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้แลพัฒนาตนเองได้  โดยถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด

5.16 ติดตามประเมินผลการนำหลักสูตรไปใช้อย่างต่อเนื่อง  และร่วมปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามที่กำหนด 

5.17 พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวิทยาการในบริบทของสังคมไทย

5.18 สถานศึกษาจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยให้ความสำคัญทั้งด้านความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามระดับการศึกษา

5.19 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้  คิดเป็นทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

5.20 จัดการเรียนการสอน  โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา

5.21 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน  เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูล  ข่าวสาร  รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ  รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 

5.22 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้ เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 

5.23 สนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชนองค์กร วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นตามความเหมาะสมและจำเป็น 

5.24 จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยตามความเหมาะสมและความจำเป็น 

5.25 จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของอุปกรณ์การศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย  ตามความเหมาะสมและความจำเป็น 

5.26 จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น 

5.27 จัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา 

5.28 ให้มีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวทางจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  

5.29 สนับสนุนให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่น  ให้สถานศึกษาสามารถมีส่วนร่วมกับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสม และความจำเป็น  

5.30 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารวมทั้ง การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้  

5.31 จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน ดูแลให้บริการทางเทคโนโลยี เสนอนโยบายแผนส่งเสริมและประสานการวิจัย การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ รวมทั้งการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา 

5.32  พัฒนาขีดความสามารถผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวง หาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

5.33 จัดตั้งและสนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

5.34  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกีฬาเพื่อมวลชนกีฬาพื้นเมืองอย่างแพร่หลาย 

5.35  จัดกิจกรรมกีฬาสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

5.36  ฝึกกีฬาขั้นพื้นฐาน  โดยผู้ฝึกสอนที่มีความชำนาญในด้านกีฬาแต่ละประเภท  

5.37  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและจัดตั้งชมรม  สมาคม  สโมสร  องค์กรเกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการ 

5.38  ส่งเสริมหรือจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  

5.39  รณรงค์และเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนด้านการออกกำลังกาย การกีฬา นันทนาการ กิจกรรมค่ายอย่างต่อเนื่องทั่วถึง 

5.40  ดำเนินการจัดตั้งตลอดทั้งให้การสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์  เป็นต้น

 


ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม  


แนวทางการพัฒนา

6.1  เผยแพร่และถ่ายทอดให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น มีความรักและหวงแหนในศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2  จัดตั้งหรือส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ พื้นบ้าน เพื่อรวบรวมศิลปวัตถุ และแหล่งข้อมูลความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.3  จัดสรรทรัพยากรและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลรักษา บูรณะ ศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ศิลปกรรมท้องถิ่น
6.4  จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น
6.5  อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ให้คงอยู่และพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับทั้งในท้องถิ่นและสู่สากล

 


ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองธรรมาภิบาล


แนวทางการพัฒนา

7.1  ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดและวางแผนการพัฒนาเมือง
7.2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการสาธารณะ
7.3  เปิดเวทีสาธารณะให้ประชาชนมีร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและความอยู่
7.4  จัดให้มีระบบร้องเรียนและรับเรื่องร้องทุกข์
7.5  ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสาร/เอกสาร  ไปสู่สาธารณะ
7.6  เปิดเผยข้อมูลด้านการเงินการคลังของเทศบาล
7.7  เปิดเผยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
7.8  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล
7.9  สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างชุมชนกับบุคลากรของเทศบาล
7.10 กำหนดมาตรการควบคุมและตรวจสอบกรณีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
7.11 ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
7.12 ติดตามประเมินผลกระทบของโครงการที่ดำเนินการ
7.13 ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
7.14 ออกเทศบัญญัติที่ครอบคลุมและมีการบังคับใช้อย่างยุติธรรม
7.15 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
7.16 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเมืองน่าอยู่
7.17 พัฒนาทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากร
7.18 พัฒนาวิธีการทำงานร่วมกันภายในองค์กร
7.19 จัดหายานพาหนะครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
7.20 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการบริการสาธารณะ
7.21 พัฒนารายได้ของเทศบาลโดยอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและสอดคล้องตามสภาพเศรษฐกิจ
7.22 ส่งเสริมการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ Outsourcing

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 6,964