แนวทางการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

                กระผม นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ และคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี  มีความตั้งใจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีให้เป็น “เมืองแห่งสุขภาพ เมืองแห่งความปลอดภัย เมืองแห่งการบริการ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  เมืองแห่งการศึกษา  เพื่อก้าวไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”  ทั้งนี้เทศบาลนครอุดรธานีได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของการพัฒนาเมืองที่ต้องมีการกระบวนการรับฟังความคิดเห็น  แล้วก็นำปัญหาต่าง ๆ  จากพี่น้องประชาชนมาเข้าสู่กระบวนการจัดทำเป็นแผนพัฒนาของเทศบาล  และนำไปสู่กระบวนการในการจัดทำงบประมาณ  นอกจากนี้หัวใจสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่น คือ การให้บริการ  ซึ่งคณะผู้บริหารที่ได้ตั้งปณิธานในเรื่องของการบริการไว้ว่า  “บริการดีที่สุด  รวดเร็วที่สุด  สะดวกที่สุด  และทันสมัยที่สุด”  หรือ “Smart Service”  ซึ่งจะโยงไปถึงกระบวนการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว และง่ายที่ประชาชนจะเข้าใจ  โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีในด้านต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น  อีกทั้งจะเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาไปสู่การพัฒนาในชุมชนของเทศบาลนครอุดรธานีทั้ง 101 ชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชน  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  การสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น

               กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุน  ความร่วมมือจากประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีทุกท่านในการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม: 3,070