เมืองแห่งการศึกษา

          เทศบาลนครอุดรธานีได้พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี มาตั้งแต่ปี พ.. 2540 จน ถึงปัจจุบัน โดยมีประเด็นหลัก ๆ คือ พัฒนาครู พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยพยายามที่จะหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นทั้งในระบบและนอกระบบ มีแนวนโยบายในการจัดการศึกษาให้ดี กีฬาเด่น เป็นมาตรฐานเทียบเท่า ส่งเสริมด้านความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาร่างกายและจิตใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน โดยจัดการเรียนการสอนทั้งในด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการศึกษา

         ใน การจัดการศึกษาได้พยายามผลักดันให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีให้มี คุณภาพต่อประชาชนในท้องถิ่นและได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มุ่งให้คนในท้องถิ่นมีความรู้ ความดี มีการพัฒนาสังคม พัฒนา ตนเอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัยในท้องถิ่นได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็น

ประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสุขภาพกายและจิต มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย น้ำใจนักกีฬาสามารถอยู่ร่วมกันใน

สังคมได้อย่างเหมาะสมและใช้กีฬาเป็นสื่อในการลดปัญหาสังคมโดยเฉพาะสิ่งเสพติด

 

         เทศบาลนครอุดรธานีได้ดำเนินการจัดการศึกษาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลมาตั้งแต่ พ.. 2507 โดยรับการถ่ายโอนการศึกษาประชาบาลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นต้นมา ปัจจุบันเทศบาลนครอุดรธานีการพัฒนาด้านการศึกษา

เจริญรุดหน้าเป็นลำดับปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัด 12 โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6

ประกอบด้วย

โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

        โรงเรียนเทศบาล 6 ไลออนส์อุทิศ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล8) จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนเทศบาล9 มณเฑียรทองอนุสรณ์จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลหนูดี จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุ นุบาล

โรงเรียนเทศบาล 11 (หนองหิน) จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนเทศบาล 12 (บ้านช้าง) จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 4,426