เทศบาลนครอุดรธานี รับโล่เกียรติคุณ ระดับ 6 ดาว

เทศบาลนครอุดรธานี รับโล่เกียรติคุณ ระดับ 6 ดาว  

         

                   นายตระกูล มณีกานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นตัวแทนของเทศบาลนครอุดรธานีรับ “โล่เกียรติคุณระดับ 6 ดาว” โดยกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้ตัดสิน ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี ในระหว่างวันที่ 7-9 ส.ค.56 เวลา 09.00 น. เนื่องจากเทศบาลนครอุดรธานีได้เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ประจำปี 2555 ครบทั้ง 6 สมรรถนะ จำนวน 54 แห่ง จาก 180 แห่ง

                   กรมควบคุมมลพิษ จัดประชุมประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 7 – 9 ส.ค.56 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการทำงานในรอบปีที่ผ่านมา ทบทวนปัญหา อุปสรรคในการทำงาน รวมทั้งรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายพันธมิตรจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมกันกำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพในปีต่อไป

                   สาระสำคัญของการประชุม ประกอบด้วย 1.การมอบรางวัล “โล่เกียรติคุณ ระดับ 6 ดาว” ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ประจำปี 2555 ครบทั้ง 6 สมรรถนะ จำนวนทั้งหมด 54 แห่ง จากทั้งหมด 180 แห่ง โดยในปี2556 กรมควบคุมมลพิษ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 643 แห่ง ภายใน 17 จังหวัดนำร่อง ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อน “เมืองสวยใสไร้มลพิษ Clean & Clean City” ซึ่งจะร่วมมือกันดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอย คุณภาพน้ำ และคุณภาพอากาศ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม 2.การนำเสนอ “ผลงานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี (Best Practices)” จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง จาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเป็นตัวอย่างและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน การดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม 3.การลงนามบันทึกความร่วมมือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างกรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี และเป็นเครือข่ายการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 4.การหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการทำงานปี 2557 ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การศึกษาวิจัย และการบังคับใช้กฎหมาย               

                  การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 500 คน จากกรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นหน่วยงานที่มีความร่วมมือและบูรณาการการดำเนินการร่วมกันด้วยดีเสมอมา ซึ่งกรมควบคุมมลพิษหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งนี้ จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่นำไปสู่แนวทางในการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

จำนวนผู้เข้าชม: 1,181