ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, November 25, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 258