ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๓

Thursday, May 28, 2020

ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๓

เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔

จำนวนผู้เข้าชม: 580