ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ประ

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

                   เทศบาลนครอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ชนิด 10 ตู้ ขนาด 3820(D)x914(W)x 2210(H)มม. จำนวน  1  ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  110,000 บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

      ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา  
1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2 . ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.  ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Government  Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554(ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนและได้รับอนุมัติสถานะใช้งาน”ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางภายในวันสุดท้ายของการยื่นซองสอบราคา)

ข้อ 2. สถานที่ติดต่​อขอซื้อซองและเอกสารเสนอราคา

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเสนอราคาในราคาชุดละ 500 บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน)ได้ที่ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4232- 5176-85 ต่อ 1203  ในวันและเวลาราชการ

ข้อ 3. สถานที่ยื่นซองและเปิดซองสอบราคา

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30  น. ณ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี และในวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 08.30  ถึงเวลา 16.30 หอประชุมทองใหญ่(ชั้น 2)(อาคารศูนย์อเนกประสงค์จังหวัดอุดรธานี)ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีและกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 10.00นเป็นต้นไป ณ หอประชุมทองใหญ่ชั้น 2(อาคารศูนย์อเนกประสงค์จังหวัดอุดรธานี)ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ  วันที่ 31 มกราคม 2557

 

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 10/ 2557

การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ตามประกาศเทศบาลนครอุดรธานี

ลงวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.  2557

                    เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล”  มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน  ชนิด  10  ตู้  ขนาด  3820(D) x914(W) x 2210(H)  มม.  จำนวน  1  ชุด   เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน   ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น  110,000 บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้   โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1. แบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1.2. แบบใบเสนอราคา

1.3. แบบสัญญาซื้อขาย-บันทึกข้อตกลงซื้อ

1.4.     แบบหนังสือค้ำประกัน

(1) หลักประกันสัญญา

1.5.     บทนิยาม

(1)     ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2)     การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.6.     แบบบัญชีเอกสาร

(1)     บัญชีเอกสารส่วนที่  1

(2)     บัญชีเอกสารส่วนที่  2

 

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา

2.1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

2.2 . ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3.  ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.4. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

2.5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Government  Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554(ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนและได้รับอนุมัติสถานะ“ใช้งาน”ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางภายในวันสุดท้ายของการยื่นซองสอบราคา)

 

ข้อ 3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา   โดยแยกไว้นอกซอง ใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 

3.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

      (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล (ปีปัจจุบัน) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

      (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  (ปีปัจจุบัน)  หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล      ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4)  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(5)   บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน ข้อ  1.6 (1)

 

          3.2  ส่วนที่  2   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

 (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.4

(2)    หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(3)    บัญชีเอกสารส่วนที่  2   ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  1.6 (2)

 

ข้อ 4. การยื่นซองเสนอราคา

4.1.  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง  ครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2.  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม  และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง   จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้    ณ  สถานที่ที่เทศบาลกำหนด

ราคาที่เสนอจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30  วัน  นับแต่วันยื่นซองใบเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.3. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการส่งมอบพัสดุภายใน  30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.4.  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล๊อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์สำนักงาน  ไปพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาล จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคลหากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาภายใน   3  วัน

4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา   ผู้เสนอราคาควรตรวจดูเอกสาร รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

ผู้เสนอราคาต้องผนึกซองใบเสนอราคาให้เรียบร้อยก่อนยื่นต่อเทศบาล โดยให้จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและระบุหน้าซองว่า   “   ซองเสนอราคาซื้อตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 10 /2557”   ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ระหว่างวันที่  31 เดือน มกราคม พ.ศ.  2557   ถึงวันที่ 12  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2557   ระหว่างเวลา  08.30  น.   ถึงเวลา   16.30  น.  ณ.  ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ   สำนักการคลัง  สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี    และในวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2557   ระหว่างเวลา  08.30  น.   ถึงเวลา   16.30   น.   เป็นต้นไป   ณ.  หอประชุมทองใหญ่ (ชั้น2) (อาคารศูนย์อเนกประสงค์จังหวัดอุดรธานี)   ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแล้วจะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด  และซองเสนอราคาที่ยื่นต่อเทศบาลซึ่งลงทะเบียนแล้วจะถอนคืนไม่ได้และคณะกรรมการจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 18  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2557  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  หอประชุมทองใหญ่ (ชั้น2) (อาคารศูนย์อเนกประสงค์จังหวัดอุดรธานี)    ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

 

          ข้อ 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1. ในการสอบราคาครั้งนี้  “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

5.2. หากผู้เสนอราคารายใด  มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ 2. หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม ข้อ 3. หรือยื่นซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตาม ข้อ 4. แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่ข้อพิจารณาหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ “เทศบาล”  เท่านั้น

5.3. “เทศบาล” สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

                   5.3.1. ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคาในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของ “เทศบาล”

                   5.3.2. ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล    หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

                   5.3.3.  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

                   5.3.4. ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงชื่อพร้อม ประทับตรา (ถ้ามี)

                   5.4. ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ    “เทศบาล”   มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

                   5.5. “เทศบาล” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาล” เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้ง “เทศบาล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

                  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถปฏิบัติตามการสอบราคาซื้อให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  “เทศบาล”  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

 

          ข้อ. 6. การทำสัญญาซื้อขาย

 6.1. ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ  นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ เทศบาลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้

 6.2. ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทาง     ราชการ  หรือ เทศบาลเห็นว่าไม่สมควรจัดข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับเทศบาลภายใน   7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

1.     เงินสด

2.     เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลนครอุดรธานี  โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อน

หน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

3.     หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ

4.     พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15  วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา(ผู้ขาย)        พ้นจากจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

 

ข้อ 7. อัตราค่าปรับ

          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ  10  ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.20  ต่อวัน

 

ข้อ 8. การจ่ายเงิน

                   เทศบาลนครอุดรธานี จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเป็นงวดเดียวเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  ตลอดจนคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับพัสดุที่ซื้อและได้ลงนามรับรองให้เป็นที่ถูกต้องแล้ว

 

ข้อ 9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

                     ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำบันทึกเป็นหนังสือสัญญาซื้อขาย  หรือบันทึกข้อตกลงซื้อตามแบบดังระบุในข้อ 1.3.  แล้วแต่กรณี   จะต้องรับประกันความบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1  ปี นับถัดจากวันที่  “เทศบาล”   ได้รับมอบงาน   โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม  ภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง   

      

ข้อ 10. ข้อสงวนสิทธิ์

10.1 “เทศบาล” สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

10.2  ผู้เสนอราคาซึ่ง   “เทศบาล”   ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด   “เทศบาล”  อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)    รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, February 4, 2014
จำนวนผู้เข้าชม: 2,341