ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของโรงเรียนเทศบาล ๙ สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม: 1,458