ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารสร้างบ้านแปงเมือง

               ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารสร้างบ้านแปงเมืองตามประกาศลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ และมีกำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ 

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุสำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี (ชั้น ๑) และในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมทองใหญ่ ชั้น ๒    อาคารศูนย์

อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม: 1,032