ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพร้อมติดตั้ง LED สกอร์บอร์ดสนามกีฬา 

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพร้อมติดตั้ง LED สกอร์บอร์ดสนามกีฬา

 

         เทศบาลนครอุดรธานี   ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี   มีความประสงค์    จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพร้อมติดตั้ง LED สกอร์บอร์ดสนามกีฬา เทศบาลนครอุดรธานี  เพื่อแสดงผลการแข่งขันกีฬา  ตามรายละเอียดและแบบแปลนเทศบาลนครอุดรธานี  เลขที่  ช. ๙/๕๖   ราคากลางของงานจ้างเหมาในครั้งนี้   เป็นจำนวนเงิน  ๑,๙๕๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ ๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา

     ๑.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

๒.  ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้ง งานตามระเบียบของทางราชการ

๓.  ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

   ๕.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Government  Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูล จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่ บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๒. สถานที่ติดต่อขอซื้อซองและเอกสารเสนอราคา

        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเสนอราคาในราคาชุดละ   ๑,๐๐๐  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)    ได้ที่ฝ่ายจัดหาพัสดุ    ส่วนพัสดุ   สำนักการคลัง    เทศบาลนครอุดรธานี  ทั้งนี้ ระหว่างวันที่…๘……เดือน……………มีนาคม……พ.ศ.  ๒๕๕๖  ถึงวันที่…๒๑....…เดือน……………มีนาคม…… พ.ศ.   ๒๕๕๖  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๔๒๓๒- ๕๑๗๖-๘๕  ต่อ  ๑๒๑๒   ในวันและเวลาราชการ

ข้อ ๓. สถานที่ยื่นซองและเปิดซองสอบราคา

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่  ๘…เดือน………มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ถึงวันที่…๒๑…เดือน…………มีนาคม……พ.ศ.  ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ณ  ฝ่ายจัดหาพัสดุ    ส่วนพัสดุ   สำนักการคลัง    เทศบาลนครอุดรธานี    และในวันที่  ๒๒  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.   ณ  หอประชุมทองใหญ่(ชั้น ๒)   (อาคารศูนย์อเนกประสงค์จังหวัดอุดรธานี)   ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี    และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒๕……เดือน  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๖   เวลา  ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป   ณ  หอประชุมทองใหญ่(ชั้น ๒)(อาคารศูนย์อเนกประสงค์จังหวัดอุดรธานี)ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                    ประกาศ   ณ    วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๖

         (นายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ)
            นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 1,139