ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง ประมูลซื้อรถตู้อเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี

               เรื่อง ประมูลซื้อรถตู้อเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

.................................................

         เทศบาลนครอุดรธานี มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถตู้อเนกประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซิน ๔ สูบ ๔ จังหวะ จำนวนที่นั่งไม่ต่ำกว่า ๗ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๙๐๐ ซีซี ระบบเกียร์อัตโนมัติ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ และ ราคารวมภาษีสรรพสามิต จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                      

                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

               ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว

               ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

               ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

               ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลนครอุดรธานี

               ๕ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครอุดรธานี ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อ ครั้งนี้

             ๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒.๒๕๕๔ คู่สัญญาต้องปฏิบัติดังนี้

                   (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                   (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                   (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

               ๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตพัสดุที่จะจัดซื้อมาแสดงเป็นหลักฐาน

               กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นถึงเวลา ๑๑.๐๐ นณ. ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง ระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลขโทร-๔๒๓๒-๕๑๗๖ -๘๕ ต่อ ๑๒๑๒ ในวันและเวลาราชการ

           ประกาศ    วันที่  ๑๖  มกราคม ๒๕๕๗                   

 

 

เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ซ.๑  / ๒๕๕๗

การซื้อรถตู้อเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน

ตามประกาศเทศบาลนครอุดรธานี  

ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.๒๕๕๗

------------------------------------

  เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า เทศบาล มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถตู้อเนกประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซิน ๔ สูบ ๔ จังหวะ จำนวนที่นั่งไม่ต่ำกว่า ๗ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๙๐๐ ซีซี. ระบบเกียร์อัตโนมัติ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ และ ราคารวมภาษีสรรพสามิต จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัสดุที่จะจัดซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

             เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

                ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

                ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

                ๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย

                ๑.๕ แบบหนังสือค้ำประกัน

                     (หลักประกันซอง

                     (หลักประกันสัญญา

                ๑.๖ บทนิยาม

                     (ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                     (การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

                ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร

                     (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

                     (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

             คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

                 ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

                 ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                 ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖

                 ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒.๒๕๕๔ คู่สัญญาต้องปฏิบัติดังนี้

                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                    (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                   (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                 ๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลนครอุดรธานี

                 ๒.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตพัสดุที่จะจัดซื้อมาแสดงเป็นหลักฐาน

              หลักฐานการเสนอราคา

                  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ

                  ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

                      (ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

                          (ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                          (บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                      (ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                      ()  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ ()

                       (สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า จะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง                            (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบ ในข้อ ๑.๗ ()

                 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                         (แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔

                         (หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อโดยการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

                         (หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

                         ( หลักประกันซองตามข้อ ๕

                         ( แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

                         ( บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบ ในข้อ ๑.๗ (๒)

              การเสนอราคา

                 ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

                 ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันยืนราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

                  ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

                 ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถตู้อเนกประสงค์ ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และ เอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้เทศบาลนครอุดรธานีจะยึดไว้เป็นเอกสาร ของทางราชการ

                 สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดำเนินการประมูลมีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลตรวจสอบภายใน ๕ วัน

                 ๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลซื้อทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

                        ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลซื้อตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ซ.๑ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗” ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นถึงเวลา ๑๑.๐๐นณ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

                 เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคา รับทราบแล้ว

                หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาและ “เทศบาลนครอุดรธานี” จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

                ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดำเนินการประมูลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้ถือเป็นที่สุด  หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลว่ากระบวนการประมูลซื้อด้วยระบอิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลอาจใช้ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราวและกำหนดวัน และเวลาเพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ คณะกรรมการดำเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการประมูลซื้อเพื่อให้การประมูลซื้อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

                ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

                () ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลาสถานที่ ที่ทางราชการกำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางเทคนิคแล้ว

                () ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค              

                (๓) ราคาเริ่มต้นของการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ ๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

                (ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามีรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

                ( ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

                (ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้วจะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นการประมูลฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๖,๐๐๐ บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว                                                       (ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคาและเมื่อการดำเนินการประมูลฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด และ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องลงลายมือชื่อในแบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคาและส่งฉบับจริงให้หน่วยงานทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการประมูลฯ

                (ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

               ( กรณีราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล

              (๑๐ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้ ยกเว้นสำนักงานของตลาดกลาง

              (๑๑) ระยะเวลาการประมูล ๓๐ นาที ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล ๕ นาทีระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)

              (๑๒) การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้วิธีการประมูลแบบปิดราคา(Sealed Bid Auction)

                หลักประกันซอง 

                ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคจำนวน ๑๗๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาโดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

               ๕.๑ เงินสด

               ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้ แก่ เทศบาลนครอุดรธานี โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

              ๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕ (  

               ๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ ()

               ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

                     หลักประกันซองตามข้อนี้ “เทศบาลนครอุดรธานี” จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

             ๕.๖ ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญา เทศบาลฯจะยึดหลักประกันซองของผู้ค้า ในอัตราร้อยละ ๕ ของราคาที่จัดหา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้จะยึดหลักประกันซองในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของราคาที่จัดหา

              (๑)  ผู้ค้าที่ยื่นเอกสารปลอม

              (๒)  ผู้ค้าที่เสนอราคาผิด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่ตลาดกลางกำหนด เพื่อแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่จะเสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประมูลผ่านโทรสาร

              (๓)  ผู้ค้าที่มีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

              (๔)  ผู้ค้าที่ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัยและได้แจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล

              (๕) ผู้ค้าที่ LOG IN แล้วไม่เสนอราคา หรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล หรือเสนอราคาลดราคาขั้นต่ำแต่ละครั้งไม่เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศ

              (๖) ผู้ค้าที่ไม่ยืนยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาประมูลครั้งสุดท้าย

               หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

                   ๖.๑ ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ “เทศบาลนครอุดรธานี” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

                   ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล นครอุดรธานี” เท่านั้น

                 ๖.๓ “เทศบาลนครอุดรธานี” สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

                   ( ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครอุดรธานี

                   (เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

                 ๖.๔ ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการดำเนินการประมูล หรือเทศบาลนครอุดรธานี” มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้โดยเทศบาลนครอุดรธานี มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

                 ๖.๕ “เทศบาลนครอุดรธานี” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาลนครอุดรธานีเป็นเด็ดขาดผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง “เทศบาลนครอุดรธานี” จะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

              ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ “เทศบาลนครอุดรธานี” มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาลนครอุดรธานี” จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

            การทำสัญญาซื้อขาย 

              ๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อเทศบาลนครอุดรธานี” อาจจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้

              ๗.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือ “เทศบาลนครอุดรธานี” เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้เทศบาลนครอุดรธานียึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

               (เงินสด

               (เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย  ให้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

               (หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒)

               (หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ ค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ ()

               (พันธบัตรรัฐบาลไทย

                    หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

              อัตราค่าปรับ 

                  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

                     การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

                     ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบ ดังระบุใน ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

             ๑๐ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ 

                  ๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินรายได้รายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

                  ๑๐.๒  เมื่อเทศบาลนครอุดรธานี ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ ให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

                      (๑แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

                      (จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

                      (กรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (หรือ (ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

                  ๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อ “เทศบาลนครอุดรธานี” แล้วจะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๔.๗(๑) ถึง(๑๒) มิฉะนั้นเทศบาลนครอุดรธานีจะริบหลักประกันซองตามข้อ ๕.๖(๑) ถึง (๖) ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามีรวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

                  ๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง “เทศบาลนครอุดรธานี” ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗เทศบาลนครอุดรธานีจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายนี้ (ถ้ามีรวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

               ๑๐.๕ “เทศบาลนครอุดรธานี” สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

 

 

 

 

 

 

                                                                        สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

                                                                                                                                                       วันที่   ๑๖  มกราคม ๒๕๕๗ 

 

 

 

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, January 16, 2014
จำนวนผู้เข้าชม: 932