ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี ๒๕๕๖

 

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี

เรื่อง   การจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครอุดรธานี  ประจำปี ๒๕๕๖

™–—˜š›™–—˜œ

                   ด้วย เทศบาลนครอุดรธานีได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครอุดรธานีประจำปี ๒๕๕๖  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)  ณ ถนนเทศา (บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี

การจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครอุดรธานี  ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

          1.  การโชว์กระทงสวยงามของชุมชน 4 เขต

          2.  การประกวดกระทงประเภทสวยงามของหน่วยงาน  บริษัท  ห้างร้าน  สถาบันการศึกษา

          ๓.  การประกวดกระทงประเภทรณรงค์ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

                  

                   เทศบาลนครอุดรธานี  จึงขอประกาศเชิญชวนชุมชน  หน่วยงาน  บริษัท ห้างร้าน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง  เทศบาลนครอุดรธานี          ประจำปี ๒๕๕๖  หากมีความประสงค์จะส่งกิจกรรมเข้าร่วมการประกวดกระทง  โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม  สำนักการศึกษา (ชั้น ๗)  สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี  โทร. ๐๔๒-๓๒๕-๑๗๖-๘๕ ต่อ ๗๑๑๘, ๗๑๒๕  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    จนถึงวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ในวันเวลาราชการ

 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                      ประกาศ  ณ  วันที่    ๖    พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครอุดรธานี  ประจำปี ๒๕๕๖  คลิกที่นี่

กำหนดการ การจัดงานประเพณีลอยกระทง  เทศบาลนครอุดรธานี  ประจำปี  ๒๕๕๖

จำนวนผู้เข้าชม: 2,254