ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องเล่น เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งบริเวณสวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Friday, May 14, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 17