ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมสถานีสูบน้ำใต้ดินท้ายห้วยมั่ง (๒๖๐-๕๑-๐๐๐๘) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Friday, September 23, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 78