ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ใช้งาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงสว่างสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, December 28, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 172