ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ขาตั้งจอตอมพิวเตอร์และอื่นๆ) จำนวน ๒ รายการ สำหรับงานจัดเก็บภาษี ฝ่ายพัฒนารายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, November 23, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 13