ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอกเพื่อใช้กับผู้ป่วยที่มารับบริการ ในศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

 

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, January 20, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 112