ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กน-๒๕๖๘ อด.(๐๐๒-๕๔-๐๐๕๗) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, January 13, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 175