ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้โฟล์คทะเบียน นข-๘๘ อุดรธานี (๐๐๑-๕๗-๐๐๒๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Monday, November 22, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 29