ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสติกเกอร์และป้ายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ รายการ (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ
 
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, March 4, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 6