ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางหมึกในตัว เพื่อใช้ในกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี โดยเฉพาะวิธีเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Monday, June 20, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 18