นโยบายการบริหาร


	
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีได้แถลงนโยบายการบริหารงาน 7 ประการ ต่อสภาเทศบาลนครอุดรธานี 
การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564  
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 

1. นโยบาย : นโยบายเร่งด่วน  ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการ 5 เรื่อง ดังนี้

1.1 การป้องกันการแพร่ระบาต และการส่งเสริมให้กับประชาชนใต้เข้าถึงวัดชีนป้องกัน

โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019

1.2 การป้องกันน้ำท่วม

1.3 การแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

1.5 จัดตั้งสภาพลเมือง

2. นโยบาย : ด้านการพัฒนาเมือง

ขับเคลื่อนเทศบาลนครอุดรธานีสู่ "เมืองสีเขียว"(Green City) หรือเมืองที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม เมืองที่ประชาชนร่วมกันออกแบบเมืองด้วย "สภาพลเมือง" โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

พร้อมทั้งมีประชากรที่ตระหนักถึงระบบนิเวศและดำเนินชีวิตตามแนวคิดของความยั่งยืน เพื่อลดการพึ่งพาการใช้พลังงาน

อาหารและน้ำ รวมไปถึงเพื่อลดการปลดปล่อยพลังงานของเสียในรูปของความร้อนและมลพิษต่างๆ โดยมีแผนงานดังนี้

2.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกตันไม้ในเมือง เพิ่มป่าชุมขน ด้วยพันธุ์ไม้พื้นเมืองและส่งเสริมให้

ประชาชนร่วมกันปลูกตันไม้ในพื้นที่ของตนเองและพื้นที่ของเอกชนสร้างปอดใหม่ให้คนเมือง

2.2 บริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบจัดการขยะที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

2.3 บริหารจัดการระบบระบายน้ำทิ้ง และระบบระบายน้ำเสียอย่างเป็นระบบ

ครอบคลุมทุกพื้นที่ของเขตเทศบาลนครอุดรธานี และประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.4 พัฒนาพื้นที่ย่านเศรษฐกิจในเขตเมือง และส่งเสริมย่านการค้าใหม่ ด้วยโครงการนำ

สายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน ปรับปรุงเส้นจราจร และเครื่องหมายจราจรให้ชัดเจนปรับปรุงผิวถนนและ

ทางเดินเท้า ให้ใด้มาตรฐาน

2.5 พัฒนาย่านชุมชนที่อยู่อาศัยให้สะอาดน่าอยู่และปลอดภัย ด้วยการปรับปรุง

สาธารณูปโภค ถนน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง ในชุมชน

2.6 ยกระดับเทศบาลนครสู่ Smart Urban ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

ทันสมัยและชาญฉลาดไม่ว่าจะเป็น Internet of things (IOT) Artificial intelligent (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์

เพิ่ม internet เมืองและชุมชน นำ Digital Platform มาใช้ในการพัฒนาเมือง

2.7 พัฒนาระบบขนส่งมวลชน จัดระบบขนส่งมวลชนที่มีอยู่เดิมและพัฒนาระบบขนส่ง

มวลชนใหม่ให้เป็นไปตามผลการศึกษาของ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

ด้วยการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. นโยบาย : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการสร้างรายได้

ด้วยการประสานความร่วมมือกับหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว และ

หน่วยงานอื่น เพื่อส่งเสริมและเปิดพื้นที่ให้นักธุรกิจ และนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ ได้สร้างนวัตกรรม

ด้านเทคโนโลยี สร้างอุตสาหกรรมอัจฉริยะ สร้างนวัตกรรมด้านการตลาด Online สร้างงาน สร้างรายได้

กระจายสู่ทุกพื้นที่ทั้งในย่านเขตเศรษฐกิจในเมือง และชุมชนโดยมีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในเมือง

และชุมชน โดยมีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ดังนี้

3.1 โครงการเกษตรปลอดเภัย "ปลูกกินได้ ปลูกขายก็ดี " เกษตรวิถีเมือง (Urban

Farming) 1 ชุมชน โรงเรือนอัจฉริยะ

3.2 ยกระดับชุมชนที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเมืองและวัฒนธรรม เฟันหา

ของดีและจุดเด่นแต่ละชุมชน

3.3 สนับสนุนให้คนจนและผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงแหล่งทุน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

ประจำวันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3.4 ประสานความร่วมมือ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ สมาคมโรงแรมร้านอาหาร

4. นโยบาย : ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษา

มีเป้าหมายการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีสุขภาพที่ดี มีจิตสาธารณะ

มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีวินัย รักษาศีลธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

5. นโยบาย : ด้านสาธารณสุขและการกีฬา

มุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและส่งเสริมการกีฬาให้กับประชาชน

5.1 ผลักดันให้โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานีให้สามารถบริการประชาชนได้เต็ม

รูปแบบ

5.2 เพิ่มศูนย์บริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีและ

สะดวกต่อการเข้าถึง

5.3 สนับสนุนส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ให้มีประสิทธิภาพ

และมีความพร้อมในการบริการประชาชนในชุมชน

5.4 ส่งเสริมให้มีลานกีฬาประจำชุมชนและส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างสุขภาวะที่ดี

5.5 เปิดพื้นที่สวนสาธารณะ ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป จัดให้มีพื้นที่สันทนาการ

และการออกกำลังกาย มีแสงสว่างที่เพียงพอ และความปลอดภัย

5.6 สนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาทุกช่วงวัย ตั้งแต่นักกีฬาเยาวชน ประชาชน ผู้อาวุโส และ

คนพิการ ที่มีความสามารถให้ก้าวสู่การแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ

           5.7 สนับสนุนอุดรธานีเมืองกีฬา (Udonthani Sport City) ให้เป็นเมืองกีฬาระดับนานาชาติ

และก้าวสู่เมืองอุตสาหกรรม (Sport Industry City) คือเมืองที่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

ภาคประชาชนร่วมกันบริหารจัดการ สนับสนุนส่งเสริม ให้เกิดกิจกรรม ธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กับด้านการกีพา เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเมือง

6. นโยบาย : ด้านความปลอดภัยของเมือง ( Urban Security)

จากสภาพปัญหาของเมืองใหญ่ที่มีความซับซ้อนในทุกมิติ เช่น ปัญหาเรื่องของการจราจร

อาชญากรรม ปัญหาความแออัดของชุมชน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีนวัตกรรมใหม่สำหรับความปลอดภัย

สาธารณะในเมือง เพื่อเป็นหลักประกันให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ต้องปลอดภัยมากกว่าที่เป็นอยู่

เพื่อรับรองอนาคต สำหรับนครอุดรที่จะเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

6.1 จัดตั้งศูนย์กำกับดูแลเมืองตลอด 24 ชั่วโมง เป็นศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัย

ของเมืองที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเทศบาลโดยรอบและหน่วยงานด้านความปลอดภัยทั้งหมด

6.2 ติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

6.3 จัดตั้งอาสาสมัครในชุมชน เพื่อดูแลความปลอดภัย และป้องกันภัยยาเสพติด พร้อม

ฝึกอบรมให้ได้มาตรฐานและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความปลอดภัย

6.4 ปรับปรุงระบบแสงสว่างให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อความ

ปลอดภัยในชุมชน

7. นโยบาย : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

7.1 ด้านการสรรหา

เทศบาลนครอุดรธานี สนับสนุนข้อมูลในการดำเนินการวางแผนกำลังคนเพื่อให้ใด้รับการ

จัดสรรคนที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การ

โอนย้าย และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้อง และทันเวลา

- มีความโปร่งใส่ในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล

7.2 ด้านการพัฒนา

เทศบาลนครอุดรธานี ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของบุคลากรให้มีทักษะ

(SkiIl) ความรู้ (Knowledge) ความสามารถ Ability) สูงขึ้น รวมทั้งการส่งเสริม พนักงานเทศบาล

พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อเป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

รองรับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพราชการ

โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมของหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

- จัดการความรู้องค์กรให้บุคลากรมีประสิทธิภาพสูง

7.3 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เทศบาลนครอุดรธานี ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล

พนักงาน ครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง หัวหน้าหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายให้

ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางที่ ก.ท. กำหนด เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

มีประสิทธิภาพสะท้อนผสสัมฤทธิ์ของงานและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

- ปรับองค์กให้มีประสิทธิภาพสูงปรับลดบุคลากรที่เกินเกณฑ์และเกินความจำเป็นลง

7.4 ด้านการรักษาไว้

เทศบาลนครอุดรธานี ดำเนินการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

แผนสืบทอดตำแหน่งการบริหาร การปรับปรุงระบบฐานข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

  • ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

ให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาไปสู่เป้าหมาย และวิสัยทัศน์การพัฒนา

  • ให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรม เหมาะสมตามที่ระเบียบ

กฎหมายกำหนด

  - ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก

ธรรมาภบาลในการปฏิบัติงาน

- จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ

- ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 16,411