คู่มือ สำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือ สำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือบริการประชาชน

สำนักการช่าง

1.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

2.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

3.การแจ้งขุดดิน

4.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

5.การแจ้งถมดิน

6.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

7.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

8.การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

9.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

10.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

11.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

12.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

13.การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34

14.การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21

15.การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22

สำนักการสาธารณสุข

1.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

2.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

3.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

4.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

5.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

6.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

7.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

8.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

9.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

จำนวนผู้เข้าชม: 9,802