คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สำนักการช่าง เทศบาลนครอุดรธานี

Friday, March 29, 2019

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

 

คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

 

คู่มือสำหรับประชาชน การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

 

 
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

 
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

 
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34

 
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21

 
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

 
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22

 
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

 
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน

 
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

 
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

 
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน

 
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

 

 

ดาวน์โหลด PDF :

จำนวนผู้เข้าชม: 532