คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 2091/2564

คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 2091/2564
เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรค และ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จังหวัดอุดรธานี ไว้เป็นการชั่วคราว 3 วัน
นับแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 - วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
1) พิกุลคลินิก การพยาบาลและการผดุงครรภ์
บ้านหนองโน ต.กุดจับ อ.กุดจับ
2) คลินิกหมอองุ่น บ้านหันเทา ต.ปะโค อ.กุดจับ
3) ตลาดสดเทศบาล 1 ต.หมากแข้ง อ.เมือง
สั่ง ณ วันที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุดรธานี
ขอบคุณข้อมูลจาก :
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่โดย : รุ่งอรุณ พูลทรัพย์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุดรธานี
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, May 12, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 1,020