คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1536/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565

คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1536/2565
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565
1. มาตรการการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1.1 ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มี จำนวนรวมกันมากกว่า 1,000 คน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมต้องดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
1.2 การจัดงานในศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน ในห้างสรรพสินค้า และโรงแรม สามารถจัดได้ตามความเหมาะสมโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
1.3 สถาบันการศึกษาทุกประเภท ทุกสังกัด สถาบันกวดวิชา และสถานที่เรียนพิเศษ ให้จัดการเรียนการสอน (On site) ในระดับปฐมวัยหรืออนุบาลขึ้นไป ที่โรงเรียนหรืออาคาร สถานที่ของสถาบันการศึกษาทุกประเภท ทุกสังกัด สถาบันกวดวิชา สถานที่เรียนพิเศษได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1) สถานศึกษาประเมินตนเอง ผ่านเกณฑ์ Thai Stop COVID (TSC) สถานศึกษา 44 ข้อ
2) สร้างการรับรู้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากร เกี่ยวกับมาตรการการเปิดภาคเรียน
3) เน้นมาตรการฉีดวัคซีนผู้ปกครอง บุคลากร โดยเฉพาะเข็มกระตุ้น ผ่านเครือข่ายระดับพื้นที่ให้ได้เป้าหมาย
4) ครู บุคลากร นักเรียนตรวจประเมินตนเองด้วย Thai Save Thai (TST) ทุกวัน
5) ตรวจคัดกรอง ATK ในกลุ่มเสี่ยงสูง (ครู บุคลากร นักเรียน)
6) มีการกำกับ ติดตาม ทบทวน มาตรการ และแผนเผชิญเหตุ โดยคณะกรรมการระดับอำเภอ
7) นักเรียนอายุ 12-17 ปี ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ผ่านระบบสถานศึกษา และเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก
นักเรียน ครู บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งครัด ดังนี้
ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ได้แก่
1. เว้นระยะห่าง (Distancing)
2. สวมหน้ากาก (Mask wearing)
3. ล้างมือ (Hand washing)
4. คัดกรองวัดไข้ (Testing)
5. ลดการแออัด (Reducing)
6. ทำความสะอาด (Cleaning)
ปฏิบัติตาม 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ได้แก่
1. ดูแลตนเอง (Self care)
2. ใช้ช้อนกลางส่วนตัว (Spoon)
3. กินอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating)
4. ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน (Track)
5. สำรวจตรวจสอบ (Check)
6. กักกันตัวเองเมื่อสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงสูง (Quarantine)
ปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้มงวดสำหรับ สถานศึกษา ประกอบด้วย
1. ผ่านการประเมินด้วยระบบ TSC+ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
2. มีการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย
3. มีการดูแลด้านอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
4. ผ่านเณฑ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
5. มีสถานที่แยกกักตัว
6. ดูแลเรื่องการเดินทางไป-กลับตลอดเส้นทาง
7. มี School Pass ไว้ตรวจสอบข้อมูลทางสาธารณสุข
1.4 ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งในและนอกศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหารหรือร้านเครื่องดื่ม ให้เปิดบริการตามเวลาปกติ ทั้งนี้ สามารถจำหน่ายและให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ ไม่เกินเวลา 24.00 น. โดยต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้
1) ผ่านเกณฑ์ SHA Plus หรือ Thai Stop COVID Plus และ COVID Free Setting เท่านั้น
2) ให้นายอำเภอ/คณะกรรมการระดับอำเภอ ติดตามควบคุมกำกับ ให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
1.5 ปิดสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ยกเว้น สถานบริการและสถานประกอบการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ดังกล่าวเปิดดำเนินการในรูปแบบร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้สามารถเปิดดำเนินการได้ ทั้งนี้ ต้องผ่านเกณฑ์ SHA Plus หรือ Thai Stop COVID Plus และ COVID Free Setting โดยต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี
1.6 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามปกติ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
1.7 ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ร้านเสริมสวย ร้านนวด ร้านสัก ให้เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ และให้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
1.8 สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
1.9 การจัดงาน/กิจกรรม มหรสพทุกชนิด การแสดงดนตรี คอนเสิร์ต ขบวนแห่ รถแห่ งานบุญบั้งไฟ หมอลำ การแสดงศิลปะพื้นบ้านอื่นๆ หรือกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้สามารถจัดได้เฉพาะในอำเภอที่มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์) ครอบคลุมร้อยละ 50 ขึ้นไป และต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอในพื้นที่นั้นๆ รวมทั้ง ต้องมีคณะกรรมการระดับอำเภอติดตามควบคุมกำกับให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
1.10 การจัดงาน/กิจกรรม ที่มีการรวมคน ไม่เกิน 1,000 คน ให้ขออนุญาตจัดงาน/กิจกรรม กับนายอำเภอในพื้นที่นั้น ๆ โดยให้นายอำเภอ/คณะกรรมการระดับอำเภอพิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐาน COVID Free setting หรือตามมาตรการ/แนวทางที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากเป็นงาน/กิจกรรม ที่ไม่เคยจัดมาก่อน เป็นงานใหญ่ที่มีการรวมคนจำนวนมาก หรือมีกิจกรรม/องค์ประกอบในการจัดงานที่ซับซ้อนและหลากหลาย คณะกรรมการระดับอำเภอไม่สามารถควบคุมกำกับได้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เพื่อพิจารณาต่อไป
1.11 กิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ชนโค ชกมวย และแข่งนก ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe) ด้านการเว้นระยะห่าง ด้านการระบายอากาศ (Ventilation) ที่กรมอนามัยกำหนด หรือตามมาตรฐาน COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด
2. มาตรการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
2.1 การเคลื่อนย้ายแรงงานไทยจากต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติงานในจังหวัดอุดรธานี เข้ามาเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี พิจารณาอนุญาตก่อนเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานในจังหวัดอุดรธานี โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
2.2 การเคลื่อนย้ายแรงานต่างด้าวเข้ามาหรือออกจากจังหวัดอุดรธานี ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานีพิจารณาอนุญาตก่อนเดินทางเข้ามาหรือออกจากจังหวัดอุดรธานี โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

วันที่เผยแพร่: 
Monday, May 9, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 41