ขั้นตอนการนำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้ในการจัดเก็บภาษีโดยระบบเอกสาร และ ระบบคอมพิวเตอร์

จำนวนผู้เข้าชม: 4,844