[ ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วย การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 ผ่าน www.law.go.th หรือสแกน QR Code ]

 

 

[ ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วย การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 ผ่าน www.law.go.th หรือสแกน QR Code ]
 
ด้วยพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายฉบับใดเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนั้นว่าการบังคับใช้กฎหมายได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายนั้นมากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อไป
 
ในปีนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ต้องทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีสาระสำคัญในการบัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าชื่อเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติที่ประชาชนเสนอ ทำให้ประชาชนได้ร่วมกำหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเองผ่านการเสนอกฎหมาย
 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้ง เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ดังกล่าว ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) หรือสแกน QR Code ที่ปรากฎในภาพ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 
 
 
 
วันที่เผยแพร่: 
Friday, December 3, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 457