ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์ โครงการส่งเสริมการบริโภค และใช้วัตถุดิบสินค้า (Q market)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า (Q market) และโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ประปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด PDF :

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, November 9, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 202