หัวหน้าส่วนงานราชการเทศบาลนครอุดรธานี

  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
  มือถือ: 
  08 8571 3939
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  โทรศัพท์: 
  042 -325176-85 ต่อ 1607
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
  โทรศัพท์: 
  042 -325176-85 ต่อ 1800
  มือถือ: 
  08 0359 1997
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการกองการแพทย์
  โทรศัพท์: 
  042 -242647-48
  มือถือ: 
  08 3606 4513
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์: 
  042 -325176-85 ต่อ 4109
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์: 
  042 -325176-85 ต่อ 1700
  มือถือ: 
  08 1369 2419
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  โทรศัพท์: 
  042 -325176-85 ต่อ 4200
  มือถือ: 
  08 1871 4254
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการสำนักช่าง
  โทรศัพท์: 
  042 -325176-85 ต่อ 6200
  มือถือ: 
  08 9709 8555
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการสำนักคลัง
  โทรศัพท์: 
  042 -325176-85 ต่อ 2102
  มือถือ: 
  08 1872 0559
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์: 
  042 -325176-85 ต่อ 1400
  มือถือ: 
  -

  Pages

  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
  โทรศัพท์: 
  0 4232 5176-85 ต่อ 3107
  มือถือ: 
  08 1872 3372
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
  โทรศัพท์: 
  0 4232 5176-85 ต่อ 3119
  มือถือ: 
  09 8115 3819
  ตำแหน่ง: 
  รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
  โทรศัพท์: 
  042 -325176-85 ต่อ 3109
  มือถือ: 
  08 9842 2537
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
  โทรศัพท์: 
  042 -325176-85 ต่อ 3112
  มือถือ: 
  09 0885 9621
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
  โทรศัพท์: 
  042 -325176-85 ต่อ 7101
  มือถือ: 
  08 1965 5231
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์: 
  042 -325176-85 ต่อ 1400
  มือถือ: 
  -
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการสำนักคลัง
  โทรศัพท์: 
  042 -325176-85 ต่อ 2102
  มือถือ: 
  08 1872 0559
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการสำนักช่าง
  โทรศัพท์: 
  042 -325176-85 ต่อ 6200
  มือถือ: 
  08 9709 8555
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  โทรศัพท์: 
  042 -325176-85 ต่อ 4200
  มือถือ: 
  08 1871 4254
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์: 
  042 -325176-85 ต่อ 1700
  มือถือ: 
  08 1369 2419
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์: 
  042 -325176-85 ต่อ 4109
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการกองการแพทย์
  โทรศัพท์: 
  042 -242647-48
  มือถือ: 
  08 3606 4513
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
  โทรศัพท์: 
  042 -325176-85 ต่อ 1800
  มือถือ: 
  08 0359 1997
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  โทรศัพท์: 
  042 -325176-85 ต่อ 1607
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
  มือถือ: 
  08 8571 3939