สมาชิกสภาเทศบาล

  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 4
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 4
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 4
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 4
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 3
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 3
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 3
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 3
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 3
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 2

  Pages

  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ประธานสภาเทศบาลนครอุดรธานี
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รองประธานสภา
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  เลขาสภา
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 1
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 1
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 1
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 1
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 1
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 2
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 2
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 2
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 2
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 2
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเขต 2
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 2
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 3
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 3
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 3
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 3
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 3
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 4
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 4
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 4
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 4