ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

    เอกสารชุดนี้เป็นพจนานุกรม "ความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น" ซึ่งจะเป็นคู่มือที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับคำจำกัดความ และระดับความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบการประเมินระดับความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในการประเมินฯ เลื่อนระดับ สอบคัดเลือก คัดเลือกต่าง ๆ

    There is currently no content classified with this term.