คณะผู้บริหาร

  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
  ตำแหน่ง: 
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
  ตำแหน่ง: 
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
  ตำแหน่ง: 
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

  Pages

  ตำแหน่ง: 
  นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  ตำแหน่ง: 
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
  ตำแหน่ง: 
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
  ตำแหน่ง: 
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  เลขานุการนายกเทศมนตรี