2. ข้อมูลผู้บริหาร

  คณะผู้บริหาร

  • ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ  ตำแหน่ง: นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 2400  มือถือ 08 1261 3636
  • นายกิตติกร ทีฆธนานนท์  ตำแหน่ง: รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 2401  มือถือ 08 7860 1771
  • นายตระกูล มณีกานนท์  ตำแหน่ง: รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 2403  มือถือ 08 6580 7811
  • นายสุพจน์ วงศ์ใหญ่  ตำแหน่ง: รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 2404  มือถือ 08 6580 7811
  • นางวราพร ศิริประเสริฐ  ตำแหน่ง: รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 2402  มือถือ 081974 4907

   

  คณะผู้บริหาร

  • นายสหัช นุ่มวงศ์  ตำแหน่ง: ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  โทรศัพท์: -  มือถือ 08 1873 4456
  • นายสำเริง สัมฤทธิ์  ตำแหน่ง: ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  โทรศัพท์:  - มือถือ 08 1717 9799
  • นายสุรพล แจ่มวุฒิปรีชา  ตำแหน่ง: ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  โทรศัพท์:  - มือถือ 06 3565 3569
  • นายกิตติเชษฐ์ ตั้งวิจิตร  ตำแหน่ง: เลขานุการนายกเทศมนตรี  โทรศัพท์:  - มือถือ 08 1871 8586
  • นายจีรภัทร กาญจนแก้ว  ตำแหน่ง: เลขานุการนายกเทศมนตรี  โทรศัพท์:  - มือถือ 08 4464 4044
  • นางสาวชนนิกานต์ เรือนใหม่  ตำแหน่ง: เลขานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 2405, 2406  มือถือ 08 1717 9799
   

  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี

  • นายประไพ มาสอน  ตำแหน่ง: ประธานสภา และ สมาชิกสภา เขต 4  โทรศัพท์: 08 9862 7909
  • นายพัฒนา อินธิชิตร  ตำแหน่ง: รองประธานสภา และ สมาชิกสภา เขต 4  โทรศัพท์: 0 4234 1068  มือถือ 08 1871 6317
  • นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง  ตำแหน่ง : เลขาสภา และ สมาชิกภา เขต 1  โทรศัพท์:  08 4022 4783

   

  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี

  • นายจันทร์เพ็ง สุริยงค์  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1  โทรศัพท์:  0 4234 8866, 08 1873 6150
  • นายไกรสิทธิ์ พุฒธรรม  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1  โทรศัพท์:  0 4230 4492, 08 9710 7204
  • นายวัฒนชัย ทิพย์เลิศ  ตำแหน่ง: สมาชิกสภา เขต 1  โทรศัพท์:  08 4028 0515
  • นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1  โทรศัพท์:  08 4022 4783
  • นางจำลอง ตันสวัสดิ์  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 1  โทรศัพท์:  08 1708 9386

   

  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี

  • นายสุพัฒน์ ประเสริฐสังข์  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2  โทรศัพท์:  08 8314 5939
  • นายอัครเดช แพ่งศรีสาร  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2  โทรศัพท์:  08 1056 8687
  • นายสุพล วิจารณรงค์  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2  โทรศัพท์:  08 9574 9927
  • นายปรีชาพล คนยัง  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2  โทรศัพท์:  08 3284 4846
  • นายแหลม เพลิงภูเขียว  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 2  โทรศัพท์:  08 1380 4493

   

  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี

  • นายธนะสิทธิ์ จันทเขต  ตำแหน่ง: สมาชิกสภา เขต 3  โทรศัพท์:  0 4221 2223, 08 5743 3598
  • นายทอง ธีระธรรม  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 3  โทรศัพท์:  0 4234 0028, 08 1262 3228
  • นางดารา ปิตตะกาศ  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 3  โทรศัพท์:  08 4515 1266
  • นายภูริสิทธิ์ เวชประดิษฐ์  ตำแหน่ง: สมาชิกสภา เขต 3  โทรศัพท์:  08 1708 4875
  • นางสาวพิมพ์ใจ จันทะชุม  ตำแหน่ง: สมาชิกสภา เขต 3  โทรศัพท์:  08 2047 9707
  • นายสนิท สุริยวิทยะ  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา เขต 3  โทรศัพท์:  0 4230 0260, 08 9941 3061

   

  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี

  • นายประไพ มาสอน  ตำแหน่ง: สมาชิกสภา เขต 4  โทรศัพท์:  08 9862 7909
  • นายพัฒนา อินธิชิตร  ตำแหน่ง: สมาชิกสภา เขต 4  โทรศัพท์:  0 4234 1068, 08 1871 6317
  • นายอรรถกร มาสาซ้าย  ตำแหน่ง: สมาชิกสภา เขต 4  โทรศัพท์:  0 4234 0794, 08 1954 3399
  • นายอนันต์ คำสุพรหม  ตำแหน่ง: สมาชิกสภา เขต 4  โทรศัพท์:  08 9577 2640
  • นางสุจิตรา คำพรหม  ตำแหน่ง: สมาชิกสภา เขต 4  โทรศัพท์:  08 0343 9133

   

  หัวหน้าส่วนราชการ

  • นายอาทิตย์ นามบุตร  ตำแหน่ง: ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 3107  มือถือ 08 1872 3372
  • ว่าที่ ร.ต.วันชัย เด่นพายัพ  ตำแหน่ง: รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 3109  มือถือ 08 9576 9191
  • นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย  ตำแหน่ง: รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 3114  มือถือ 08 9842 2537

   

  หัวหน้าส่วนราชการ

  • นางกนกอร ไชยมูล  ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 7101  มือถือ 08 1965 5231
  • นายชำนาญวิทย์ ศรีสุพล  ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 2101  มือถือ 08 1964 6779
  • นายสุกฤต สายจันทคาม  ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักการคลัง  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 1400  มือถือ 08 1872 0559
  • นายดาวเรือง หากันได้  ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักการช่าง  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 6200  มือถือ 08 9709 8555
  • นางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลป์  ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 4200  มือถือ 08 1871 4254
  • นางสมุทร ฤกษาภิรมย์  ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 1700  มือถือ 08 1369 2419
  • นางวัชรีวรรณ สนธิเทศ  ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 4100  มือถือ 08 8051 5951
  • ทพญ.รสริน สมประสงค์  ตำแหน่ง: รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการแพทย์  โทรศัพท์: 0ิ4224 2647 -48  มือถือ 08 1261 5034
  • นางอาชิรญาณ์ นฤนาทนิธิพัฒน์  ตำแหน่ง: รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 1800  มือถือ 08 5852 9088
  • นางอนงค์ มาศยคง  ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน  โทรศัพท์: 0 4232 5176-85 ต่อ 1601  มือถือ 08 1708 6219

   

  There is currently no content classified with this term.