สำนักการช่าง

             มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการโยธา งานสาธารณูปโภค งานบำรุงรักษาทางบก งานทางระบายน้ำ งานบำรุงสวนสาธารณะ งานสำรวจและแบบแผน งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง งานควบคุมการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง งานเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ งานตกแต่งภูมิทัศน์เมือง เป็นต้น หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  There is currently no content classified with this term.