กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

             มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษี การคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม การปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ และนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บรายได้ การให้บริการประชาชน การบริหารงานเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  There is currently no content classified with this term.