กองวิชาการและแผนงาน

             มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานด้านวิชาการของเทศบาล งานจัดทำแผน พัฒนาเทศบาล งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล งานศึกษาวิจัยการปฏิบัติงานของเทศบาลในด้านต่าง ๆ งานดำเนิน การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ งานพัฒนาและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาล รวมถึงงานกิจการสภาเทศบาล

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  There is currently no content classified with this term.