กองทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน

             มีหน้าที่บริการประชาชน ด้านการทะเบียนราษฎร ได้แก่ การแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ ขอแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร ขอเลขหมายประจำบ้าน คัดรับรองเอกสารทางทะเบียนราษฎร จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ขอมีบัตรใหม่  ขอเปลี่ยนบัตร รวมตลอดไปจนถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  There is currently no content classified with this term.