กองการแพทย์ / โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี

                   ให้บริการรักษาโรค การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การป้องกันและรักษาด้านทันตสุขภาพ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาล ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งในและนอกสถานที่ ตลอดจนการขยายให้บริการด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึงประชาชน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  There is currently no content classified with this term.