E-Service

  ช่องทางการสอบถามข้อมูลต่างๆ ของเทศบาลนครอุดรธานี

  e360 (แบบสอบถามออนไลน์)    itax3000 Udoncity (ชำระภาษีออนไลน์)    E-Petition (เรื่องร้องเรียนออนไลน์)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  There is currently no content classified with this term.