The 1 Udonthani Open Woodball Championship 2020

วันที่ 12 ธันวาคม 2563 สนามกีฬาวู้ดบอล สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม  นายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลอุดรธานี โอเพ่น 2020 ครั้งที่ 1 “The 1 Udonthani Open Woodball Championship 2020” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน  ได้มีกิจกรรมร่วมกันด้านการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เยาวชนและประชาชน มีระเบียบ วินัย เคารพกฎ  กติกา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชน  เห็นความสำคัญและตื่นตัวในการเล่นกีฬาการออกกำลังกาย และประกอบกิจกรรมนันทนาการ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายการกีฬาและนันทนาการ
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, December 15, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 279