โหวตผ่านฉลุย ‼️ สภาเทศบาลนครอุดรธานี รับรองร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เตรียมนำเสนอต่อผู้ว่าฯ พิจารณาเห็นชอบให้ประกาศใช้ต่อไป

[ โหวตผ่านฉลุย ‼️ สภาเทศบาลนครอุดรธานี รับรองร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เตรียมนำเสนอต่อผู้ว่าฯ พิจารณาเห็นชอบให้ประกาศใช้ต่อไป ] 
ผลจากการเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครอุดรธานี โดย ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
 และคณะผู้บริหาร เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 
สาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้อยู่ที่การแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซ.คงสิมา 1 ชุมชนดงวัด ก่อนสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
จะได้ลงมติรับรองร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยคะแนนเสียงรับรอง 21 เสียง ไม่รับรอง 2 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง 
สำหรับรายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลนครอุดรธานี สรุปรายรับประมาณการปี 2565 
รวมทั้งสิ้น 1,369,350,000 บาท แบ่งได้ดังนี้ 
-รายได้จัดเก็บเอง จำนวน 239,632,200 บาท 
-รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  556,862,300 บาท
-รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  572,855,500 บาท 
ในส่วนของรายจ่ายประมาณการปี 2565 รวมจ่ายจากงบประมาณทั้งสิ้น 1,369,350,000 บาท แบ่งได้ดังนี้ 
-งบกลาง 225,290,600 บาท
-งบบุคลากร  557,450,900 บาท
-งบดำเนินงาน 371,311,200 บาท
-งบลงทุน 181,824,200 บาท
-งบเงินอุดหนุน   33,473,100 บาท
-งบรายจ่ายอื่น                    0 บาท 
ทั้งนี้ หลังจากที่สภาเทศบาลนครอุดรธานี ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ในการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ตามที่นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ได้เสนอต่อสภาเทศบาลนครอุดรธานี แล้วนั้น จะได้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เทศบาลนครอุดรธานี
ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป
#เทศบาลนครอุดรธานี
#ประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, September 1, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 161