โครงการโรงไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยชุมชน

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ วัดดอนภู่ ต.หนองนาคำ จังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการโรงไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยชุมชน ขนาด 9.6 เมกะวัตต์ ของบริษัท ไทยโซริด รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โดยมี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยชุมชน ขนาด 9.6 เมกะวัตต์ ของบริษัท ไทยโซริด รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ในครั้งนี้ โดย นายสบาย มุกดาม่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ และ คุณสุรัตน์ ปริชาติรุ่งเรือง ผู้จัดการโครงการ ได้กล่าวถึงรายละเอียดโครงการ โดยวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อสร้างเป็นแหล่งกำจัดขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน โดยการใชเทคโนโลยีในการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดแวดล้อม เพื่อช่วยประเทศลดภาระการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้า และสร้างสมดุล และความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โดยการไม่พึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง สำหรับโครงการนี้ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ ประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่งระยะเวลาในการก่อสร้าง 12 เดือน โดยจะเริ่มก่อสร้างในเดือนมกราคม 2564 นี้

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, July 30, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 55