โครงการเทศบาลต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

กิจกรรม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส เทศบาลร่วมใจ สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริต

วันที่ 8  กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นางวราพร  สิริประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในการฝึกอบรมตามโครงการเทศบาลต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์และขยายแนวคิดให้เทศบาลนครอุดรธานี บริหารงานด้วยความโปร่งใส และมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการในด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเอง และเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ  ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานี และเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 90 คน ซึ่งเป็นบุคลากรของเทศบาลนครอุดรธานี ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ โดยได้สรุปผลการประเมินตามแบบประเมิน  จำนวน 86 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.55

 

จำนวนผู้เข้าชม: 55