โครงการออกกำลังกายหลากหลายวิธีเพื่อชีวีมีสุข

โครงการออกกำลังกายหลากหลายวิธีเพื่อชีวีมีสุข
เรียนรู้การเดิน วิ่ง เต้น อย่างถูกวิธี เสริมสร้างสุขภาพที่ดีในชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานีได้จัดทำโครงการออกกำลังกายหลากหลายวิธีเพื่อชีวีมีสุข เพื่อส่งเสริมให้แกนนำชุมชนสร้างสุขภาพในชุมชน และเพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและเรียนรู้การออกกำลังกายที่หลากหลาย โดยผู้ร่วมเข้ารับฟังการอบรมนั้นประกอบไปด้วยแกนนำสุขภาพและชมรมสร้างสุขภาพในชุมชน ซึ่งภายในการอบรมนั้นจะมีการสอนการออกกำลังกายที่หลากหลายอย่างถูกวิธี
ในวันที่ 1-2 กันยายน 2563 นี้ ก็จะมีการอบรมโครงการออกกำลังกายหลากหลายวิธีเพื่อชีวิมีสุข รุ่นที่ 3 และ 4 ขึ้น ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งการอบรมครั้งนี้จะมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลักวิทยาสตร์การกีฬา หลักการพื้นฐานและวิธีการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย เช่น การวิ่งและเดินให้ถูกวิธี การออกกำลังกายรูปแบบแอโรบิคด้วยการรำเซิ้งอีสาน และการออกกำลังกายรูปแบบกิจกรรมเข้าจังหวะ/บาสโลป เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักการออกกำลังกายที่หลากหลายและถูกวิธี สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนให้แข็งแรงค่ะ
#นครอุดรmovement
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, September 2, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 36