โครงการอบรมให้ความรู้ และป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.  ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์  โฮเทล จังหวัดอุดรธานี  นายตระกูล มณีกานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี   ด้วยกลุ่มงานป้องกันโรคและภัยสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับทราบจากรายงานการจมน้ำ (Global Report on Drowning) ขององค์การอนามัยโลกพบว่าในแต่ละปีมีคนจมน้ำเสียชีวิตสูงถึง 372,000 คน ทั้งนี้ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี พบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 3 ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างวัคซีนป้องกันปัญหาการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีมีทักษะในการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น รวมถึงผลักดันให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเรื่องการเฝ้าระวังการจมน้ำ และส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานีอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย  นักเรียนและครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี, เครือข่ายผู้ก่อการดี  ป้องกันเด็กจมน้ำเทศบาลนครอุดรธานี,อำเภอเมืองอุดรธานีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวม 80 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมป้องกันเด็กจมน้ำจังหวัดสกลนคร

วันที่เผยแพร่: 
Friday, January 10, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 136