โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ2563

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี นายตระกูล มณีกานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลนคอุดรธานี โดยนางจุราภัส รูปดี ผู้อำนวยการส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี กล่าวว่า ด้วยกลุ่มงานป้องกันโรคและภัยสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับทราบจากรายงานการจมน้ำ (Global Report on Drowning) ขององค์การอนามัยโลกพบว่าในแต่ละปีมีคนจมน้ำเสียชีวิตสูงถึง 372,000 คน ทั้งนี้ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยจังหวัดอุดรธานีถือเป็นพื้นที่เสี่ยงมาก (พื้นที่สีแดง) มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างวัคซีนป้องกันปัญหาการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีมีทักษะในการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น รวมถึงผลักดันให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเรื่องการเฝ้าระวังการจมน้ำ และส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียน ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวม 60 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

วันที่เผยแพร่: 
Monday, November 16, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 25