โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครทะเบียนและบัตรประจำชุมชน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา นายตระกูล มณีกานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดพิธีการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครทะเบียนและบัตรประจำชุมชนตามโครงการพัฒนาความรู้อาสาสมัครทางทะเบียนและบัตร ด้วยกฎหมายพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 และระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญที่ประชาชนต้องรับรู้และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายดังกล่าว สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดให้มีการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครทางทะเบียนและบัตรประจำชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายการทะเบียนและบัตรให้กับอาสาสมัครทางทะเบียนและบัตร สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นตัวแทนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี สามารถถือปฏิบัติตามกฎหมายและขั้นตอนในการขอรับบริการด้านทะเบียนและบัตรได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ ถ่ายทอดความรู้ข้อกฎหมายด้านการทะเบียนและบัตรที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงสอดส่องดูแล สังเกตการณ์ดำเนินการทางทะเบียนและบัตรให้เป็นไปโดยถูกต้อง โปร่งใส และให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยหลักการบริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและบัตร ซึ่งเป็นภารกิจการให้บริการที่สำคัญของเทศบาลนครอุดรธานี และเป็นงานบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, July 4, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 106